88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به مناسبت روز جهانی بهداشت روان برنامه های متنوعی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛ به بهانه هفته سلامت بهداشت روان برنامه های متنوعی به منظور اهمیت به سالمندان ، معلولان وکودکان معلول در مبحث بهداشت روان درشرایط بحرانی کرونا برگزارشد .

اهمیت به بهداشت روان سالمندان و مددجویان با توجه به آسیب پذیری بیشتر درزندگی وگذراندن شرایط تنهایی و گاها طرد

شدن و بی سرپرستی و بدسرپرستی سببی است تا روان سالم و مباحث روانشناختی در این مرکز از توجه خاص تری برخوردار باشد وروز جهانی سلامت بهداشت روان در تقویم اجرائی روانشناسان این مرکز از اهمیت خاصی برخوردار است .

دهم اکتبر از طرف فدراسیون جهانی بهداشت روان (WFMH) به عنوان "روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان " نامگذاری شده است.

این فدراسیون برای این روز در هر سال، یک شعار خاص را انتخاب می کند. 

در ایران  (18لغایت24 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است و عمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو

اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان می باشد.

شعار امسال با عنوان : « سلامت روان برای همه : سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا » می باشد. تغییر نگاه آحاد

افراد جامعه از عموم مردم تا سیاست گذاران نسبت به مباحث بهداشت روان می تواند کمک شایانی به کاهش اختلالات روان کند و این

موضوع اهمیت پیشگیری و آموزش جهت بهبود ارتقای سطح سلامت روان را می رساند.

بدین بهانه برنامه های متنوع با محوریت اصلی نقش زیرساخت های بهداشت روان در شرایط کرونا ، مدافعین سلامت ، نقش رسانه درتعیین

سلامت روان و..... برگزارشد تا با هدفمندی بیشتری سالمندان در بستر مناسب پیشگیری ، درمان ،  و درنهایت سلامت جسمی همراه با

بهداشت روان  قرار بگیرند و بتوانیم جامعه سالم تری را شاهد باشیم .