88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کلاس آموزش نرم افزار  HIS ویژه پرسنل آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک :  به منظور آموزش و آشنایی جمعی از مدیران و مسئولین  به همراه پرسنل

ذیربط کلاس آموزشیhis  توسط مهندس نازلی منجم زاده مسئول این حوزه برگزارشد .

 

  HISیک سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی است که شامل سیستم های مدیریت اطلاعات تمامی واحدهای کاری در یک

مجموعه درمانی از جمله پذیرش ، آزمایشگاه ، درکنار سیستم مدیریت مالی ، حقوق  ، دستمزد و... می باشد.

 مهندس نازلی منجم زاده در خصوص این کلاس آموزشی گفت : این کلاس برای ارتقاء سطح عملکرد سازمان و بهبود کیفیت

خدمت رسانی به بیمار وگزارش گیری آسان مدیریتی با توجه به حجم بالای مراجعات در بخش درمانی با هدف بهینه سازی  

عملکرد آموزش داده شد تا با یکپارچه سازی فرمت ورود اطلاعات به سیستم مشکلات احتمالی کاهش یابد .