88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

علی کامیار در دیدار از آسایشگاه خیریه کهریزک با بیان اینکه وجدان جامعه ما همچنان بیدار است ، مشارکتهای مردمی را بهترین روش برای خدمات انساندوستانه دانست .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دادستان دیوان محاسبات بهمراه تنی چند از مدیران بهزیستی استان تهران از آسایشگاه خیریه کهریزک دیدن کرد .

وی همچنین در نشست مشترک با هیات مدیره مؤسسه خیریه کهریزک به بررسی چالش های پیش روی اداره این موسسه پرداخت .

علی کامیار در بخشی از سخنان خود مشارکتهای مردمی را بهترین راهکار برای توسعه خدمات انسان دوستانه معرفی و اذعان داشت : بسیاری از مردم تمایل به شرکت در چنین کارهای پسندیده و ارزشمندی دارند اما نمی دانند چگونه تاثیرگذاری خود را در اداره زندگی محرومین بروز دهند . این هنر شماست که بتوانید با جهت دهی و معرفی حداکثری نوع فعالیتهای انجام شده و یا در حال انجام برای سالمندان و معلولین ، هدایتگر مشارکتهای مردمی باشید .

کامیار همچنین با نگاهی به نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توسعه خدمات به سالمندان و محرومین جامعه نیز گفت : کمیسیون اجتماعی مجلس می تواند با شناخت کافی از نحوه توانبخشی آموزش و نگهداری معلولین و سالمندان در چنین مراکزی ، بودجه لازم را برای رفاه و درمان اینگونه افراد در نظر بگیرند.

دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد : در خصوص تخصیص اعتبارات و نیز قوانین در حال تصویب و شورای اسلامی می توانیم ورود کنیم به گونه ای که اعتبارات مؤسساتی مانند کهریزک بطور کامل پرداخت گردد و این باعث مقایسه با سایر مراکز نشود .

علی کامیارآسایشگاه خیریه کهریزک را مرکزی موفق در سطح کشور دانست و حمایت همه جانبه از این مرکز را از سوی نهادهای دولتی و مردمی خواستار شد .