88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

تیم جهادی پدافند زیستی سردار شهید حسین اسدالهی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز را ضدعفونی وگندزذایی کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور گندزدایی و ضد عفونی کردن این مرکز تیم جهادی پدافند زیستی سردار شهیدحسین اسدالهی متشکل از گروههای جهادی ، بسیج سازندگی ، و تیم پیشگیری از ویروس کرونا  میزبان این مرکز شدند  .

 

این رویکرد با توجه به دستورقرارگاه پدافند زیستی شهر تهران به منظور پیشبرد اهداف ریشه کن کردن ویروس کرونا با ضدعفونی کردن معابر وسازمانها و...صورت گرفت .

این گروه که در سطح شهر به منظور ضد عفونی کردن معابر فعالیت دارند این بار به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز آمده تا در این کار جهادی شرکت کرده و گامی مثبت به منظور همکاری با این مرکز داشته باشند.

این گروه اعلام کردند همه سعی ما برآن است  تا با اجرای این طرح  شاهد کاهش روز افزون این ویروس درسطح کشور باشیم .

این گروه ساختمان اقاقیا ، انبارمرکزی ، آشپزخانه ، نگهبانی ، ...را ضد عفونی کردند و خاطر نشان کردند که باز هم به این مرکز مراجعه خواهند داشت و همکاری با آسایشگاه  خیریه کهریزک البرز که مرکز نگهداری مددجویان است را در دستور العمل کار خداپسندانه خود قرارداده تا گامی مثبت درجهت ریشه کن شدن این ویروس داشته باشند .

گروه جهادی پدافند زیستی سردار حسین اسدالهی یادآور شدند : همه امید ما برآن است که به زودی زندگی فردی و اجتماعی افراد به شرایط عادی باز گردد و این ویروس ریشه کن شود .