88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دیدار مهندس خادم از آسایشگاه خیریه کهریزک ، بر لزوم صیانت از حقوق معلولین و سالمندان در اجتماع تأکید شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران بر تمرکززدایی در نگهداری از معلولین و سالمندان تأکید کرد .

 

سید احمد خادم که به همراه  محمد رضا خدابخشی رئیس بهزیستی شهرستان ری و هیأتی از بهزیستی استان تهران از آسایشگاه خیریه کهریزک دیدار کردند ، در گفتگو با مدیران این مجموعه  یادآور شد :

می توان با هدف گذاری خانه های سالمندان با ظرفیت ۱۰ نفر ، عملاً توانبخشی را به منازل کوچک انتقال داد .

مهندس خادم بررسی وضعیت اجتماعی خانواده هایی که عضو سالمند و یا معلول خود را به مراکز نگهداری سپرده اند را خواستار شد و افزود :

در اولین اقدام پژوهشی و در راستای بازگشت دوباره سالمندان و معلولین به اجتماع ، می بایست به خانواده های آنان بقبولانیم به جای آنکه در طول ۱۲ ماه از سال عزیزان خود را در مراکز نگهداری ملاقات کنند ، یک تا سه ماه از سال را به نگهداری آنان در منازل اختصاص دهند .

وی با بیان اینکه باید توانمند سازی افراد را خط مشی خود قرار دهیم ، تصریح کرد :

اگر فرد سالمند یا معلول توانمند شود ، خانواده توانمند شده و در نتیجه اجتماع به توانمندی می رسد .

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه موجود در کهریزک نیز گفت :

مطلع هستیم که مسئولین این مرکز برای ورود به منازل سالمندان و معلولین قدم‌های موثری برداشته اند و در تداوم کوچک سازی مرکز نگهداری اقدامات قابل قبولی دارند که این نشان از اراده این مجموعه در تمرکززدایی و نیز ارائه خدمات توانبخشی در منازل افراد است .