88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر نمکی اظهار امیدواری کرد در دوروز آینده ، کار واکسیناسیون کلیه سالمندان و معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک به پایان برسد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در اولین مرحله از واکسیناسیون افراد در معرض خطر ، کار واکسیناسیون سالمندان و معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت .

 

دکتر نمکی در حاشیه واکسیناسیون سالمندان کهریزک ، اظهار داشت :
کادر درمان ، سالمندان و معلولین و نیز افراد پر خطر در اولویت دریافت واکسن کرونا در کشور هستند .

وی افزود : با ورود محموله های جدید دارویی و تا پایان سال جاری ، واکسیناسیون یک میلیون و سیصد هزار نفر از افراد در معرض خطر به اتمام خواهد رسید .

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اظهار امیدواری کرد تا پایان شهریور ماه سال آینده ۷۰% از مردم کشور در مقابل بیماری کرونا واکسینه شوند .