88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

 نخستین کارگاه تخصصی ایده پردازی و تولید محصول استارتاپی ویژه ی مربیان فعال کارگاه های توانبخشی آسایشگاه کهریزک،  در مرکــز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک برگــزار شــد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، با مشارکت واحد ضمن خدمت موسسه، نخستین کارگاه آموزشــی بــا عنــوان ایده پردازی و تولید محصول استارتاپی بــرای مربیــان آموزشــی و کارشناســان فعال کارگاه توانبخشی کهریزک بــا تدریــس دکتــر سمیرا سنگی، در ســالن آمــوزش مرکــز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک برگــزار شــد.

در این کارگاه ضمن رشد و توسعة خلاقیت، اعتماد نفس، عملگرایــی و مجموعه های متنوع از شایســتگیها و مهارتهای عملی و کاربردی در جامعه هدف ، مخاطبین با مهارتهای پایه جهت راه اندازی کسب و کار با رویکرد کارآفرینانه نیز آشنا شدند.

به طور کلي آموزش کارآفريني فرآيندي نظام مند، آگاهانه و هدف گرا است که طي آن افراد غیرکارآفرين ولي داراي توان بالقوه به صورتي خلاق تربیت مي شوند. در واقع ، اين نوع آموزش، فعالیتي به حساب مي آيد که از آن براي انتقال دانش و اطلاعات مورد نیاز براي راه اندازي و اداره ي کسب و کار استفاده مي شود و افزايش، بهبود و توسعه ارزشها، مهارتها و تواناييهاي افراد غیر کارآفرين را در پي خواهد داشت.