88310688 (9821+)

شرایط مورد قبول

  1.     شما می توانید منافع را در زمان حیات برای خود و همسرتان و یا هر شخص دیگر مثل فرزند که صلاح بدانید حفظ نمایید.
  2.     شما می توانید شرط خاصی را به نفع هرکس ولو در حد پرداخت وجه باشد درصلح نامه قید نمایید.
  3.     شما می توانید مراسم متعارف پس از فوت اعم از تهیه قبر و مراسم متعارف کفن و دفن را کلا به موسسه واگذار نمایید تا به نحو شایسته موسسه نسبت به انجام آن اقدام نماید.
  4.     شما می توانید نسبت به درمان در ایام کهولت و پیری خود موسسه را متعهد نمایید.
  5.     شما می توانید دیون شرعی اعم از نماز و روزه و خمس و رد مظالم را به عهده موسسه واگذار نمائید. به عنوان مثال که پس از فروش این ملک منافع حاصل خرج بیماران MS و یا ایجاد ساختمان مشخصی گردد.