88310688 (9821+)

شرایطی که جهت درج در صلح نامه مورد قبول موسسه خیریه کهریزک می باشد:

  1. حبس منافع مادام الحیات شخص نیکوکار یا همسر ایشان.
  2. بهره مندی از خدمات مددکاری موسسه خیریه کهریزک پس از تنظیم صلح نامه.
  3. تعهد نگهداری در سالمندی ، در ازاء اهدا ملک در آسایشگاه کهریزک تهران یا البرز.
  4. هم چنین شما می توانید مراسم متعارف پس از فوت اعم از تهیه قبر و انجام مراسم کفن و دفن را کلا بر عهده موسسه بگذارید تا به نحو شایسته نسبت به انجام این امور اقدام گردد.