88310688 (9821+)

شما نیکوکاران ارجمند می توانید ،هریک از موارد زیر به آسایشگاه اهداء نمایید :

1-اموال غیر منقول اعم از زمین ،خانه، آپارتمان ،ویلا و غیره

2-بیمه عمر

3-سپرده بانکی (طبق شیوه نامه داخلی سازمان )