88310688 (9821+)

 شما نیکوکار ارجمند می توانید هر یک از موارد زیر را به آسایشگاه اهداء نمایید:

  1. املاک غیر منقولی که مالک ششدانگ آن هستید و یا سهمی را به صورت مشاع در آن دارید. اعم از خانه ، آپارتمان، باغ، زمین
  2. اموالی که به ارث برده اید و سهم شما مشخص شده است.
  3. اموالی که هنوز اقدامات انحصار وراثت آن به انجام نرسیده که در صورت تمایل می توانید از وکلای امور حقوقی در این زمینه بهره گیری نمایید.
  4. اموالی که به صورت اشتراکی از یک الی 5 دانگ آن را مالک می باشید.
  5. سپرده های بانکی
  6. بیمه عمر که پس از فوت شما به شخصی پرداخت می شود.
  7. سهام هر یک از شرکت ها به هر میزان و مبلغ که باشد.