88310688 (9821+)

موسسه به محض اطلاع از فوت نیکوکار، نسبت به انجام تعهدات خود اقدام می نماید که عبارتند از:

  • مراسم متعارف پس از فوت را مطابق نیات و شئونات نیکوکار به انجام می رساند.
  • دیون شرعی اعم از نماز و روزه و رد مظالم و غیره را پرداخت می نماید.
  • سایر وصیت های پس از فوت را به انجام می رساند. موارد فوق با هماهنگی خانواده و یا یکی از بستگان و آشنایان مطابق شئونات انجام خواهد شد.