88310688 (9821+)

   موسسه پس از اطلاع از اینکه نیکوکار محترم دعوت حق را لبیک گفته اند نسبت به انجام تعهدات پس از فوت اقدام مینماید.

شامل :

   انجام مراسم متعارف پس از فوت مطابق شئونات و تعهدات موسسه میباشد.