88310688 (9821+)

واحد مددکاری نیکوکارارن ارائه دهنده خدمات حمایتی ذیل میباشد :                         

     در صورت نیاز به نگهداری در محل آسایشگاه کهریزک تهران و البرز در مکان های مناسب مطابق شئونات و بر اساس· ضوابط و شرایط موسسه در بخش یا سوئیت های مستقل نگهداری خواهند شد.

     در صورت نیاز به خدمات درمانی از امکانات درمانگاه جوادالائمه (ع)و سایر امکانات درمانی مطابق دستورالعمل های· مربوطه بهره مند خواهند شد.

   بهره مندی از خدمات پرستاری و حمایتی، اداری و رفاهی بر اساس دستورالعمل های مربوطه صورت خواهد گرفت.