88310688 (9821+)
  • در صورت نیاز به نگهداری، در مکان مناسب مطابق شئونات و بر اساس میزان سقف مورد اهداء از اطاق های 2 تخته تا سوئیت های مستقل نگهداری خواهند شد.
  • در صورت نیاز به خدمات درمانی از امکانات درمانگاه جوادالائمه (ع) و سایر امکانات درمانی مطابق دستورالعمل های مربوطه بهره مند خواهند شد.
  • در صورت نیاز به خدمات پرستاری و حمایتی می توانند از این خدمات مطابق دستوالعمل های مربوطه بهره مند باشند.
  • در زمان حیات از امکانات رفاهی، تفریحی به همراه سایر نیکوکاران بهره مند می باشند.