88310688 (9821+)

پس از آنکه نیکوکار محترم ،دعوت حق را لبیک گفته و در جوار رحمت الهی جای گرفت ،به مدت چهل روز به احترام متوفی و خانواده داغدار ،هیچ اقدامی از سوی موسسه جهت تحویل گرفتن ملک انجام نمی شود ،مگر اینکه نیکوکار در زمان حیات خود اذن تحویل ملک در زمان کمتر را به موسسه داده و یا فاقد ورثه باشد.

پس از تحویل ملک اهدائی به موسسه و تکمیل پرونده موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه عملکرد موسسه، بر مبنای ملک اهدائی ،به کمیته املاک ارجاع داده شده و پس از تصویب ،به مبلغ کارشناسی به فروش می رسد . لازم به ذکر است ،بستگان و آشنایان نیکوکار ،جهت خریداری ملک اهداء شده در الویت قرار دارند .عواید حاصل از فروش ملک اهدائی، در محلی که شخص نیکوکار تعیین نموده و یا در طرحهای عمرانی موسسه خیریه کهریزک به مصرف میرسد.