88310688 (9821+)

 نحوه استفاده از مورد اهداء

  1.     پس از آنکه نیکوکار به رحمت خدا رفت حداقل تا مدت 40 روز ملک می تواند در اختیار خانواده باشد.
  2.     پس از تحویل موسسه بر مبنای مصلحت خویش نسبت به فروش و یا اجاره به نرخ روز و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام می نماید.
  3.     مبلغ حاصل در جهت مخارج جاری موسسه و یا سرمایه گذاری در جهت ساخت و ساز و کسب درآمدهای دائمی موسسه سرمایه گذاری خواهد شد.
  4.     هر یک از بستگان و آشنایان می توانند بر انجام موارد فوق نظارت نمایند و یا نسبت به خرید و اجاره مورد اهداء به نرخ روز در اولویت قرار گیرند.