88310688 (9821+)

مرکز جامع توانبخشی کودکان
خدمات توانبخشی، آموزشی و نگهداری کودکان با نیازهای ویژه در سه بخش به شرح زیر فعالیت می نمایید:
1 .  مرکز توانبخشی و نگهداری  شبانه روزی کودکان
2.   مرکز توانبخشی کودکان
3.  مـرکـز آمـوزش و تـوانبخـشی روزانـه کـودکان

 مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی کودکان
هدف این مرکز ارایه خدمات مراقبتی، پرستاری ، توانپزشکی و توانبخشی می باشد کـه با ارایه مـراقبت های ویـژه از بروز تشنج  و افزایش ناهنجاریهای جسمی و ذهنی کودکان امکان کمک و پیشرفت کلامی ، رفتاری ، حرکتی و … آنان را میسر می سازد.

 شرایط ورود:

 • سن زیر 15 سال

 •  هوشبهر زیر 50

 • معلولیت: فلج مغزی ، سند رم داون و بقیـه مشـکلات تحـولی و هوشی می باشند.
    
      مرکز توانبخشی کودکان
  شامل یک تیم توانبخشی که خدمات زیر را به صورت تخصصی ارایه می دهد: متخصص کودکان، گفتاردرمانی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، مددکاری، روانشناسی، نورفیدبک، یکپارچگی حسی
  شرایط ورود: کودکان دارای ریسک فاکتور تکاملی ، سندروم داون، فلج مغزی، کودکان با اختلالات بیش فعالی، کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم، کودکان دارای مشکلات گفتاری، مشکلات یادگیری…

      مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان معلول ذهنی
  در این مرکز مجموعه ای از خدمات آموزشی و توانبخشی به صـورت روزانـه، به منظور ارتقـای سطـح استقلال نسبی  کـودکان  بـرای  دست یـابی به  سطـح نهایـی توانایـی و عملکـرد جسمـی، حسی ، ذهنی، اجتمـاعی  و حفـظ ایـن توانایی ها و آموزش و تقـویت مهارت هـای خـودیـاری وشناختی به کودکان  با  معلولیت ذهنی را ارائه می دهـد. ایـن فعالیت هـا شامـل مـوارد زیـر می باشـد :
  فعالیـت های ورزشی- آموزش مفاهیم  شناختی- آموزش مهارتهای  روزمره زندگـی- آموزش مهـارت های  هنـری تمـرینــات حسـی حرکتـی –  آموزش  تعاملات  اجتماعی تمرینات دست ورزی،فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی.

  شرایط ورود:
 •     سن زیر 15 سال
 •    هوشبهری بالای 50
 •   معلولیت: فلج مغزی ، سند رم داون و بقیـه مشـکلات تحـولی و هوشی می باشند.