88310688 (9821+)

با انجام کلیه آزمایش‌های عمومی در بخش‌های هماتولوژی‌، بیوشیمی، سرولوژی‌، پارازیتولوژی‌، هورمون‌، میکروبیو‌لوژی و نیز آزمایشات فوق‌تخصصی از جمله تست اندازه‌گیری ریسک ابتلاء جنین به بیماری‌های ژنتیکی جهت تشخیص زودهنگام منگولیسم و نقص لوله های عصبی جنین آماده ارائه خدمات عمومی و تخصصی جهت تشخیص بیماری‌های مختلف از قبیل هپاتیت، تالاسمی، تومورها و ... می‌باشد.
دراین راه از دستگاه های اتوماتیک جدید مانند اتوانالایزر، سل کانتر، الایزا، الکتروفورز بهره گرفته شده است.
در مسیر خدمت رسانی مناسب و به روز در این آزمایشگاه از تکنولوژی خونگیری در خلاء استفاده می شود.
ایجاد ارتباط مستقیم و موثر بین مسئول فنی این واحد با آزمایشگاه‌های مطرح و نیز اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی‌کشور باعث رشد علمی این مرکز و نیز بهره‌بردن از توان علمی ایشان در تشخیص به هنگام بیماری‌ها و درمان آنها نموده است.